FONDAVIFTENS INVERKAN PÅ DEN LÅNGSIKTIGA AVKASTNINGEN

Mer än 70 % av oss svenskar äger fonder.
En fråga som då är i högsta grad aktuell är -Slår aktivt förvaltade fonder index över tid?

Svaret är entydigt nej. Internationella studier visat att 99.4 % av alla fonder inte slår sitt index. Samma sak gäller tyvärr även de svenska fonderna. Man skall dock nämna att i rättvisans namn slår analytikerna oftast index före att avgiften är dragen. När avgiften (tex 1.5-2%) är dragen så slutar avgiften allt som oftast på index, sett över tid.

Detta trots att analytikerna spenderar hela sin vakna arbetstid med förvaltning och förfogar över de mest kvalificerade analysinstrument. Slutsatsen av detta är att detta är att aktivt förvaltning inte lönar sig. Simulera själv fondavgifterernas inverkan genom att följa länken nedan:

VARFÖR PASSIVA INDEXFONDER

På Wikipedia står att läsa:
”Talrika akademiska studier visar att indexfonder över tiden ger högre avkastning än aktivt förvaltade fonder med motsvarande inriktning. Även om siffrorna kan variera något mellan enskilda studier, är följande en representativ slutsats: på ett, fem, tio, tjugofem och femtio års sikt överträffar 71, 85, 91, 95 respektive 98 % av indexfonderna de aktivt förvaltade fonderna.

Egentligen är indexfondernas fördel något bättre än så eftersom siffrorna inte tar hänsyn till de aktiva fonder som på grund av undermåliga resultat har lagts ner under den tid som undersökningen omfattar. De huvudsakliga skälen till indexfondernas fördel är lägre avgifter, kostnadseffektivare förvaltning samt att dess metodik eliminerar misstag från förvaltarnas sida.

Ett annat viktigt skäl som ofta anförs är att avkastningen från aktier uppvisar en lognormalfördelning, vilket innebär att några få aktier stiger mycket kraftigt i värde, medan betydligt fler utvecklas sämre än genomsnittet. Läs 80/20 regeln. Sannolikheten för att en förvaltare ska pricka vinnaraktierna är därför mindre än sannolikheten för att hennes eller hans portfölj innehåller en majoritet förlorare. Detta leder ofelbart till att en växande majoritet av de aktivt förvaltade fonderna lyckas sämre än index när spartiden växer.

Bland de teoretiska argumenten för indexfonder finns den effektiva marknadshypotesen, enligt vilken det inte ska gå att slå index över lång tid, förutsatt att man inte innehar insiderinformation, utan avkastningen för en aktiv förvaltare med en bred portfölj bör bli lika med index minus förvaltningsavgift och transaktionskostnader.

De flesta empiriska under-sökningar tyder på att hypotesen är riktig. Indexfonder har bäst förutsättningar att slå aktivt förvaltade fonder på effektiva marknader, främst USA och Europa, sämre på tillväxtmarknader som Asien och Öst-europa.