Förenklat kan man saga att folk köper aktier antingen med hjälp av fundamental analys(FA), teknisk analys(TA) eller med "Magkänsla". De som använder sig av fundamental analys kallas ibland lite skämtsamt för "fundamentalisterna". Vanligast är nog med "Magkänsla".

FUNDAMENTAL ANALYS -PÅ LÅNG SIKT

När man använder sig fundamental analys försöker man fastställa ett värde på aktien utifrån en företagsvärdering. Då studerar man företagets årsredovisningar, konkurrenssituationen, framtidsutsikter, aktiens nyckeltal med mera.

Detta skiljer fundamental analys från teknisk analys där man försöker att förutse den framtida utvecklingen av aktiekurser genom studier av trender i aktiehandeln och gruppbeteenden hos investerarna. Många anser inte att det går att beräkna det som ingen annan ser. Robotar har redan sett detta innan du som privatsparare har det. I grunden är alltså fundamental analys en metod för att jämföra företagets verkliga värde med dess börsvärde för att på så vis hitta lågt värderade företag med goda framtidsutsikter. Fundamental analys speglar inte aktiemarknadens förväntningar på aktiekurserna utan utgår från bolagets bedömda ekonomiska prestation. För att kunna göra detta behöver du framförallt:

  • Kunskaper hur rapporten/årsredovisningen är uppbyggd
  • Kunskapar om nyckeltal och hur dessa används för att jämföra siffrorna med börsvärdet

Multiplar/nyckeltal
Exempel på nyckeltal är vinstmarginal, likviditet, P/E-tal, PEG, P/S, P/B och soliditet men även styckkostnad, handläggningstid och personalomsättning. Gröna nyckeltal med inriktning på miljö har också blivit vanligare på senare tid. Skall ses likt indikatorer på en instrumentpanelen och ingenting annat.


P/E tal
Det vanligaste nyckeltalet är P/e-tal. Det mäter aktiens pris (P= price per share) dividerat med bolagets vinst (e=earnings). Måttet berättar hur dyr aktien är i förhållande till den vinst som bolaget gör. Ett lågt P/e-tal innebär en låg värdering. Nedan visas en tabell för vilka P/e tal man kan förvänta sig vid olika tillväxttal och räntesatser.

Dock tycker jag det är enklare med följande tumregel: P/E under 12 är det en köpsignal och över 17 är det en sälsignal. Ett P/e under 10 är definitvt en köpsignal.

PEG tal
Med PEG talet utökas P/E talet till även ta hänsyn till tillväxten.
PEG=P/E/ Vinsttillväxt
PEG < 1: Om P/E är korrekt beräknad och din beräknade vinsttillväxt är rimlig så är detta en undervärderad aktie. Som redan nämnts så beror detta mycket på hur resultatökningen beräknas.
PEG =1: Här är aktien ”korrekt” värderad.
PEG > 1: Aktien är övervärderad av börsen.
PEG > 1,5: Aktien är mycket övervärderad av börsen

Alternativ till PE och PEG
En annan enkel överslagsberäkning som ger om aktien har för högt pris är följande:
Värdet på aktien= förväntad utdelning nästa år/ (avkastningskrav-uthållig tillväxt)
Ex   5,50 kr /(8,5 procent-5procent) = 157 kr

Kapitaltäckningsgrad
Kapitaltäckningsgrad eller solvens anges som ett mått på stabiliteteten i verksamheten. Man delar helt enkelt tillgångar med skulderna. I genomsnitt är en solvens som är över 20% anses vara en stark tecken på att ett företag är ekonomiskt sund och sannolikt betala alla långfristiga skulder.

Bilden nedan illustrerar att man måste komma över föregående nivå för att sälja.

CHECKLISTOR

Ovan presenteras en enklare fundamental checklista. Färgerna rött, gult och grönt ger vardera 0 , 0.5 eller 1 poäng. Varje uppfylls kriterium ger en poäng och varje delvis uppfyllt kriterium ger en halv poäng. Fler poäng innebär inte per automatik ett mer kvalitativt företag eftersom kriterierna har olika värde.

Trovärdig ledning
En viktig parameter är om ägaren/VD själv har aktier i företaget. Vilken framgångshistorik VD har är också viktigt. Detta kommer in under trovärdig ledning.

Finansiell styrka
Att att man kontrollerar att de immateriella tillgångarna i balansräkningen inte är för stora. Värdering av varumärket är typexempel på sånt som bedöms som svårbedömd tillgång.

Mallen ovan erhåller du gratis efter anmälan till nyhetsbrevet.

KASSAFLÖDESANALYS

Bästa bilden för att förstå kassaflöde är att tänka sig en vattenbehållare med en ingång och en utgång likt bilden. Inflödet är intäckter och utflödet är utgifter. Personligen tycker jag att kassaflöde är ett intressant perspektiv att analysera för mindre företag/aktier som växer.Först och främst vill man se att företaget har ett stabilt och positivt kassaflöde som kan generera vinst och framtida utdelningar till dig som aktieägare. Men detta är inte den enda saken man som aktieägare bör titta på. Ett positivt kassaflöde bör också generera lägre skuld (skuldsättningsgrad och med det högre soliditet), bättre möjligheter till expansion eller marknadsföring.Varje kvartal stänger man igen både inflödet och utflödet och kollar hur mycket som finns kvar i vattenbehållaren vilket genererar nyckeltalet kassaflöde. Är det tomt i kassan eller finns det pengar kvar att investera i företagets utveckling eller att dela ut till aktieägare?Exempel på positivt kassaflöde under ett år:


Kassaflöde från löpande verksamhet: 9118 Mkr


Kassaflöde från investeringsverksamhet: -954 Mkr


Kassaflöde från finansiell verksamhet: -8075


Likvida medel vid årets början: 1250


Valutakursdifferenser: -27


Likvida medel vid årets slut: 1312